Hlas Huty

Rímskokatolícky farský úrad Smolnícka Huta vydáva Hlas Huty pre vnútornú potrebu farnosti.
Redakcia: Katarina Majov­ská, Petra Pohlyová. Sadzba a grafická úprava: Ing. Peter Hamrák. Odborný konzultant: CSILic. Jozef Spišák. Imprimatur: Mons. Eduard Kojnok, rožňavský diecézny biskup. Náklad 200 kusov. Adresa redakcie: Rím. kat. farský úrad, Smolnicka Huta 84, 055 65 Smolnícka Huta. Nepredajné. E-mail: jozefspisak@gmail.com. Redakcia si vyhradzuje právo upravovať príspevky. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Foto na titulke: archív autora.